Pāriet uz galveno saturu

Otrdien, 16.augustā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Tieslietu akadēmijas izveidei nepieciešamo investīciju īstenošanu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda ietvaros.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Svarīgs priekšnoteikums kvalitatīvai un ātrākai lietu izmeklēšanai un iztiesāšanai ir tiesnešu un prokuroru vienota izpratne par tiesību normu piemērošanu praksē. Tas noteikti ļaus ievērojami samazināt arī gadījumus, kad atšķirīga izpratne, piemēram, par pierādījumu pietiekamību, ir bijusi par pamatu tam, kāpēc tiesai nav iespējams taisīt notiesājošu spriedumu. Ilgtermiņā tas varētu palielināt arī sabiedrības uzticēšanos tiesas spriedumiem, ja tie ir saprotami un argumentēti.”

Tieslietu akadēmija būs vienots tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu tālākizglītības mācību centrs, kā arī nodrošinās kvalifikācijas pilnveides pasākumus izmeklētājiem starpdisciplināros jautājumos, kas ir būtiski efektīvai tiesas procesu norisei. Tieslietu ministrija norāda, ka Tieslietu akadēmija ir domāta tiesu varas amatpersonām un darbiniekiem to kvalifikācijas un prasmju attīstīšanai amata pienākumu izpildes laikā, tā nebūs augstākā izglītības institūcija un tajā neiegūs kvalifikāciju.

Tieslietu akadēmija īstenos kompleksu pieeju tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai, attīstot gan sākotnējās mācības (tajā skaitā mācības tiesneša amata kandidātiem), gan kvalifikācijas pilnveides programmas, gan inovāciju, pētniecības un starptautiskās sadarbības kompetenci. Pateicoties Tieslietu akadēmijas izveidei, tiks nodrošināta iespēja plānot, izstrādāt un realizēt ilgtermiņa mācību programmas, kas secīgi papildina viena otru.

Valdībai iesniegtajā ziņojumā iekļauti Tieslietu akadēmijas izveides pamatprincipi un nosacījumi: sasniedzamie mērķi; uzdevumi; mērķa grupas; projekta misija; atskaites punkti un starpposma rādītāji; finansējums un izdevumi; pārvaldības un uzraudzības struktūra.

Lai nodrošinātu Tieslietu akadēmijas izveidi, veicamās darbības tiek iedalītas četros virzienos:

  1. projekta uzsākšanas un ieviešanas administratīvās darbības;

  2. normatīvo aktu izstrāde Tieslietu akadēmijas izveidei;

  3. projekta ieviešanas saturiskās darbības (jeb mācību pasākumi);

  4. Tieslietu akadēmijai nepieciešamās infrastruktūras pielāgošanas darbi.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana un apstiprināšana Ministru kabinetā ir priekšnosacījums projekta uzsākšanai. Plānots, ka šogad tiks uzsākta arī normatīvo aktu izstrāde Tieslietu akadēmijas izveidei.

Informatīvais ziņojums pieejams TAP tīmekļvietnē.

Papildu informācija:

Tieslietu akadēmijas izveide tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanai ir Tieslietu ministrijas prioritārais projekts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plānā. Projektam paredzētais Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums plānots 7,5 miljonu eiro apmērā uz visu periodu līdz 2026. gadam. Plānots, ka Tieslietu akadēmija darbu sāks 2025.gada 1.janvārī.

Tieslietu audita ietvaros 2021.gadā Valsts kontroles veiktās revīzijas “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” rezultātā tika konstatēts, ka vismaz 69% gadījumu no revīzijā analizētajām lietām konstatējams vienotas izpratnes trūkums (izmeklētāju un prokuroru, vai prokuroru vidū, vai starp prokuroru un tiesu), savukārt vismaz 37% gadījumu konstatējamas pieļautas kļūdas tiesību normu piemērošanā vai nepietiekama izpratne par pierādāmajiem apstākļiem konkrētā noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanai. Vienotas izpratnes trūkums par Krimināllikuma normu piemērošanu veicina kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu un ekonomikas jomā ieilgšanu un situāciju, ka līdzīgos vai salīdzināmos apstākļos vienā gadījumā personas tiek sauktas pie kriminālatbildības, citā – netiek.