Pāriet uz galveno saturu

Trešdien, 24.martā, Tieslietu ministrija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē prezentēs pasākumu plānu Valsts kontroles veiktā tieslietu audita rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanai ar mērķi uzlabot noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti ekonomikas un finanšu jomā.

Pasākumu plānu tieslietu audita rezultātā konstatēto trūkumu novēršanai Tieslietu ministrija izstrādājusi sadarbībā ar Valsts kontroli, Ģenerālprokuratūru, Valsts policiju un citām tiesībaizsardzības iestādēm. Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošo faktoru izvērtējums” norādīto ieteikumu ieviešanai ir izstrādāts pasākumu plāns, ko paredzēts izskatīt un apstiprināt Noziedzības novēršanas padomē, tādējādi nodrošinot pasākumu izpildes uzraudzību Ministru prezidenta līmenī.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Mūsu mērķis ir nodrošināt ātrāku un taisnīgāku lietu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Sods par noziedzīgām darbībām var būt atturošs tikai tad, kad tas ir arī ātrs, taisnīgs un neizbēgams. Tieši tas uzņēmējdarbības vidi Latvijā padarīs drošāku un investoriem draudzīgāku.”

Tieslietu ministrijas sagatavotajā plānā ir noteikti vairāki rīcības virzieni:

  1. Vienota izpratne par tiesību normu piemērošanu un nepieciešamo pierādījumu kopumu vainas pierādīšanai. Tāpēc jau šobrīd noris darbs pie izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu profesionālās pilnveides apmācības sistēmas, kas noslēgsies ar Tieslietu akadēmijas izveidi.
  2. Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma regulējuma izpēte un pilnveidošana, tai skaitā, piesaistot tiesību zinātniekus atsevišķu pētījumu veikšanai, piemēram, par kriminālprocesa obligātuma principu.
  3. Krimināltiesiskās sistēmas noslodzes mazināšana ar mērķi kvalificētākos resursus novirzīt sarežģītāko un valsts intereses visbūtiskāk ietekmējošo kriminālprocesu izmeklēšanai, piemēram, dekriminalizējot mazāk nozīmīgus noziedzīgus nodarījumus.
  4. Prokuratūras darbības regulējuma pilnveidošana. Tam paredzēta diskusija Tieslietu padomē par nepieciešamību veikt grozījumus Prokuratūras likumā.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Valsts kontroles veiktās revīzijas jeb t.s. tieslietu audita mērķis bija pārliecināties, vai spēkā esošais normatīvais regulējums un atbildīgo institūciju darbība nodrošina efektīvu noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu. Revīzijas ietvaros sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertiem tika vērtēts arī Latvijas prokuratūras institucionālais modelis un darba organizācija ar mērķi noskaidrot, vai ir iespējams uzlabot prokuratūras darbību tai noteikto funkciju izpildē.

Aicinājumu Valsts kontrolei veikt lietderības revīziju (visaptverošu pētījumu) par ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāti Latvijas valdība atbalstīja 2019.gada 25.jūnijā pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas.