Pāriet uz galveno saturu

Piektdien, 18.jūnijā, Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas sistēmas reformai. Reformas ieviešanu pārraudzīs Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu padomi, savukārt investīcijas ieviesīs Tiesu administrācija sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru, Augstāko tiesu un Iekšlietu ministriju.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver: “Valstij ir pienākums sekmēt tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu stipru, kompetentu un neatkarīgu darbību. Kopīgiem spēkiem esam paveikuši lielu darbu – sagatavots konkrēts piedāvājums augstākā līmeņa mācību centra izveidei, lai nodrošinātu tiesu sistēmas izaugsmi un attīstību, kā arī ieviestu ilgtermiņa mācību stratēģiju un kvalifikācijas celšanas sistēmu tiesnešiem, prokuroriem, tiesu un prokuratūras darbiniekiem un izmeklētājiem jautājumos, kas saistīti ar tiesas procesa efektīvu norisi.”

Ilgtermiņā vienota tieslietu mācību centra izveide veicinās efektīvu tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbību, lietu iztiesāšanas ātrumu un kvalitāti. Tas stiprinās tiesiskuma pamatus Latvijā un pieaugs sabiedrības uzticēšanās tiesu varai, prokuratūrai un tiesībsargājošajām iestādēm, uzsver J.Bordāns.

Vienotā mācību centra darbībā tiks nodrošināta kompleksa un uz sabiedrības un tiesu varas vajadzībām balstīta pieeja tiesu varas profesionālo kompetenču attīstībai. Tieslietu mācību centrs plānos, izstrādās un realizēs ilgtermiņa mācību programmas, kas secīgi papildinātu viena otru. Tieslietu ministrija rosina veidot pastāvīgu un vienotu mācību institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt iespējas katram tiesu sistēmā strādājošam pilnvērtīgi attīstīt un uzlabot nepieciešamās prasmes kvalitatīvai darba pienākumu veikšanai.

Reformas ieviešanas sākotnējā posmā līdz 2022.gadam tiek paredzēta normatīvās bāzes izstrāde, uz kuras pamata tiks izveidots vienotais kvalifikācijas pilnveides mācību centrs, kā arī mācību centra institucionālā modeļa un struktūras definēšana un darbinieku kompetenču noteikšana. Tāpat no 2022.gada tiks izstrādātas jaunas un attīstītas esošās mācību programmas tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem un prokuroru palīgiem, kā arī izmeklētājiem starpdisciplināros jautājumos. Savukārt līdz 2024.gadam ir paredzēta infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana vienotā kvalifikācijas pilnveides mācību centra vajadzībām, kā arī tā darbības uzsākšana.

Tieslietu padomei iesniegtajā ziņojumā Tieslietu ministrija norāda, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, tāpat kā finanšu noziegumu spektrs kļūst aizvien sarežģītāks un apjomīgāks, un uzliek lielu atbildību tiesībsargājošām iestādēm – izmeklētājiem, prokuroriem un tiesām – spēt darboties kā vienotam mehānismam. Tāpēc nepieciešama vienota mācību institūcija, lai varētu koordinēti plānot nepieciešamās kvalifikācijas pilnveides programmas un nodrošināt vienotu profesionālās kvalifikācijas līmeni, tostarp veicinot priekšnoteikumus efektīvai lietas sagatavošanai iztiesāšanai un tās iztiesāšanai.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Tieslietu audita ietvaros veiktās Valsts kontroles revīzijas “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” ietvaros ir secināts, ka vismaz 69% gadījumu no revīzijā analizētajām lietām konstatēts vienotas izpratnes trūkums (izmeklētāju un prokuroru, vai prokuroru vidū, vai starp prokuroru un tiesu), savukārt vismaz 37% gadījumu konstatētas pieļautas kļūdas tiesību normu piemērošanā vai nepietiekama izpratne par pierādāmajiem apstākļiem konkrētā noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanai. Līdz ar to vienotas izpratnes trūkums par Krimināllikuma normu piemērošanu veicina kriminālprocesu ieilgšanu.

Mācību centra izveide tiek finansēta no Atveseļošanās fonda līdzekļiem.