Pāriet uz galveno saturu

No 2021. gada 1. jūlija paredzētas izmaiņas finansējuma aprēķināšanas kārtībā, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi paredz, ka asistenta pakalpojuma veicēja atalgojums tiek pielīdzināts Labklājības ministrijas padotībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu aprūpētāju algai – 608 eiro par slodzi.

Tiek noteikts, ka valsts nodrošina atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50 eiro apmērā, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu. Līdz šim vienas stundas izmaksas, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli, svārstījās robežās no 3,35 līdz 3,91 eiro.

Tā kā katru mēnesi ir atšķirīgs darba stundu skaits, tad tiek precizēts, ka no valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma stundu skaits mēnesī nepārsniedz normālā darba laika stundu skaitu attiecīgajā mēnesī. Vienas asistenta pakalpojuma stundas izmaksās ir iekļauti visi nodokļi, kas saistīti ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanu – gan darba ņēmēja, gan darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt bērni, kuri mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta). Asistents izglītības iestādē palīdz bērnam pārvietoties, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, sniedz atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem un pedagogiem, palīdz veikt pašaprūpi (palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana).

Atbilstoši datiem uz 2021.gada 1.janvāri, valsts apmaksāts asistenta pakalpojums tiek nodrošināts 332 bērniem gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Finanšu līdzekļus, kas asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzēti pašvaldību izglītības iestādēm, IZM piešķir attiecīgajai pašvaldībai, bet valsts dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm finansējumu piešķir attiecīgajai izglītības iestādei.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” šodien, 2021. gada 29. jūnijā, apstiprināti valdībā.