Pāriet uz galveno saturu

Saeima ir pieņēmusi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu. Likuma mērķis ir mērķis ir mazināt negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistīta ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu.

Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, par laika periodu no 1.janvāra līdz 30. aprīlim sakarā ar energoresursu izdevumu palielināšanos, par katru bērnu tiks izmaksāts atbalsts 50 eiro mēnesī, tātad – kopā 200 eiro (4 mēnešus x 50 eiro). Sabiedrībai ir daudz jautājumu par šo atbalstu, tāpēc Labklājības ministrija ir apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojusi uz tiem skaidrojošas atbildes.

Kas var pretendēt uz šo atbalstu?

Tiesības saņemt atbalstu 50 eiro mēnesī par katru bērnu par visu atbalsta izmaksai paredzēto laikposmu, t.i., no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.  gada 30.  aprīlim ir:

 • personām, kurām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu;
 • personām, kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim;
 • personām, kuras audzina bērnu, kurš ir vecāks par 16 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē, tostarp koledžā;
 • vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam, ja atbalsta izmaksas periodā bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai bērnam ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss;
 • personai, kura mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā, un nav sasniegusi 24 gadu vecumu. Atbalstu piešķir pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Tiesību uz atbalstu nav tiem studējošajiem, kuri Latvijā saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Par vienu bērnu atbalsts tiek izmaksāts tikai vienu reizi, neatkarīgi no saņēmēju maiņām vai kādiem citiem apstākļiem.

Vai ir jāraksta iesniegums, lai saņemtu šo atbalstu?

Atbalsts tiks izmaksāts automātiski, un iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) nav jāiesniedz:

 • personām, kurām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam;
 • personām kurām ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu;
 • personām, kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim.

Iesniegums atbalsta saņemšanai VSAA ir jāiesniedz, lai saņemtu atbalstu par bērnu, kurš:

 • atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā;
 • ja bērnam ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss;
 • ir vecāks par 16 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē, tostarp koledžā;
 • mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā, nav sasniedzis 24 gadu vecumu (iesniegums jāiesniedz pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu).

Kāda informācija ir jānorāda iesniegumā VSAA?

Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja atbalstu pieprasa institūcijas vadītājs, tad norāda institūcijas nosaukumu), iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, informāciju par bērnu, par kuru pieprasa atbalstu  (bērna vārds, uzvārds un personas kods). Iesniegumā jānorāda arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (ja atbalstu pieprasa institūcijas vadītājs, tad norāda institūcijas kredītiestādes konta numuru).

VSAA mājaslapā sadaļā par iesniegumu paraugiem ir pieejama iesnieguma veidlapa atbalsta pieprasīšanai https://www.vsaa.gov.lv/lv/atbalsts-energoresursu-izmaksu-kompensesanai

Kā var iesniegt iesniegumu VSAA?

Iesniegumu atbalsta piešķiršanai VSAA var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu);
 • nosūtot pa pastu jebkuram klientu apkalpošanas centram vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Ārkārtējās situācijas laikā VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.

Kādā termiņā ir jāiesniedz iesniegums VSAA?

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu VSAA ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas (līdz 29.07.2022.) vai dienas, kad personai noteiktajā laikā – no 1. janvāra līdz 30. aprīlim – rodas tiesības uz atbalstu.

Vai šo atbalstu var saņemt arī tie jaunieši, kuri studē ārzemēs?

Jā, var. Ja persona mācās izglītības iestādē ārvalstī, tad vienlaikus ar iesniegumu VSAA ir nepieciešams iesniegt arī ārvalsts izglītības iestādes izziņu.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā studē ārvalsts izglītības iestādē. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Informācija par Latvijā studējošiem jauniešiem VSAA pieejama no Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniski sniegtās informācijas.

Vai šo atbalstu var saņemt studējoši jaunieši līdz 24 gadu vecumam, kas jau ir stājušies laulībā?

Jā, var. Tiesības uz atbalstu nav atkarīgas no citiem apstākļiem, proti, vai jaunietis studiju laikā strādā vai nestrādā, arī – vai studējošais ir laulājies, vai nav.  Tāpat tiesības uz atbalstu studējošajiem ir neatkarīgi no apmācību formas vai veida (tostarp mācībām neklātienē un akadēmiskajā atvaļinājumā esošajiem studentiem).

Kad un kā notiks šī atbalsta izmaksa?

Vispārīgajā gadījumā vairumam saņēmēju (personām, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu) VSAA atbalsta izmaksu sāks februārī, izmaksājot atbalstu par janvāri un februāri (100 eiro). Pēc tam, martā un aprīlī, tiks izmaksāti katru mēnesi 50 eiro.

Personai, kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim, atbalstu piešķirs 45 dienu laikā no dienas, kad piešķirts  maternitātes pabalsts.

Personām kurām atbalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, atbalstu izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums.

Vai no šī atbalsta var piedzīt parādus?

Atbalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai.