Pāriet uz galveno saturu

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja trešdien, 15. jūnijā, apstiprināja jauno Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2022.-2025. gadam.

Stratēģija kā vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments izstrādāta, nodrošinot integrētu un vienotu politiku korupcijas novēršanā pašvaldībā. Tā nosaka pašvaldības darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanas jautājumos un ir turpinājums
iepriekšējā plānošanas periodā noteiktajiem prioritārajiem korupcijas novēršanas pasākumiem.

Stratēģijā ir iekļauta informācija par esošo stāvokli korupcijas novēršanā pašvaldībā, norādīti rīcības virzieni un konkrēti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, to izpildē iesaistītās puses, kā arī sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanai.

Saskaņā ar 2021. gada nogales socioloģisko aptauju rezultātiem iedzīvotāju apmierinātības indekss ar korupcijas risku mazināšanu pašvaldības darbā uzlabojies no -40,4 2020. gadā (kas ir bijusi vēsturiski zemākā vērtība kopš 2011. gada) līdz -22,7 2021. gada nogalē. Jaunajā Rīgas attīstības programmā iecerēts, ka līdz 2027. gadam
apmierinātības indeksa sagaidāmā vērtība būs 0.

Vienlaikus jānorāda, ka sabiedrība korupcijas mazināšanu ir ierindojusi kā vienu no mazāk aktuālajām problēmām, un tikai 2% iedzīvotāju ir norādījuši to kā problēmu. Neraugoties uz iedzīvotāju vērtējumu par zemo korupcijas problēmas aktualitāti, nepieciešams minēt, ka korupcija un labas pārvaldības trūkumi var būt sistēmiski saistāmi ar attīstības kavēšanos iedzīvotājiem nozīmīgās pilsētas pārvaldības jomās.

Rīgas pašvaldības pretkorupcijas darbā vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pašvaldības darbu sabiedrības interesēs atbilstoši labas pārvaldības principiem. Pašvaldības misija ir  veicināt sabiedrības uzticēšanos pašpārvaldei, nodrošinot godīgu un profesionālu darbu iedzīvotāju labā.

“Rīgas pašvaldības darbā vēlamies īpaši izcelt un mūsu organizācijas kultūrā iedzīvināt  tādas vērtības kā atvērtība, atbildība un godīgums, tāpēc mūsu vīzija paredz, ka augstākā politiskā un izpildvaras vadība demonstrē apņēmību savā darbā iedzīvināt ētikas standartus, ievieš caurskatāmību un atklātumu lēmumu pieņemšanā, nodrošina profesionālu pārvaldi, kā arī rūpīgi pārbauda un izmeklē visus pārkāpumus un neatbilstības,” saka Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāja Linda Ozola.

Pašvaldības izvirzītie stratēģiskie mērķi ir trīs – (1) efektīva iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina patstāvīgu neatbilstību identificēšanu un atklāšanu, (2) pilnveidota cilvēkresursu vadība, veicinot ētiskumu un mazinot interešu konflikta un korupcijas riskus, kā arī (3) atvērtās pārvaldības principu iedzīvināšana pašvaldības darbā.

Stratēģijas izpildē paredzēts iesaistīt visas pašvaldības institūcijas un to padotībā esošās iestādes. Atbildīgā institūcija par stratēģijas īstenošanu un pārraudzību pašvaldībā ir Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja. Paredzēts, ka komiteja vismaz reizi ceturksnī izskata pašvaldības institūciju korupcijas risku iedarbīguma vērtēšanas pasākumus, plānojot, ka trīs gadu ietvarā katra no pašvaldības institūcijām sniedz informatīvu pārskatu par paveikto iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību īstenošanā korupcijas un interešu konflikta riska novēršanā.

Stratēģijas ieviešanas uzraudzības gaitā paredzēts komitejā izskatīt ikgadēju ziņojumu par tās ieviešanu, pieaicinot nozares ekspertus un sniedzot vērtējumu par nepieciešamību izdarīt izmaiņas stratēģijā.

Stratēģija izstrādāta sadarbībā ar pašvaldības institūciju pārstāvjiem un komiteju. Sagatavošanas periodā saņemts vērtējums par stratēģijas projektu no nozares ekspertiem, kas pārstāv nevalstisko organizāciju “Sabiedrības par atklātību – Delna”, domnīcu „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, uzņēmumu PricewaterhouseCoopers SIA, kā arī no valsts pārvaldes iestādes – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts kancelejas. Stratēģijas izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru.