Pāriet uz galveno saturu

Rīga, 29.maijs, LETA. Saeima šodien izskatīšanai parlamenta Ārlietu komisijā nodeva Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu Anitas Muižnieces, Reiņa Znotiņa, Lindas Ozolas, Gata Eglīša un Krišjāņa Feldmana piedāvāto Starptautisko skolu likuma projektu, kas atsevišķā tiesību aktā regulētu starptautisko skolu darbību.

Likuma mērķis ir noteikt tādu izglītības iestāžu, kuru galvenais darbības veids ir starptautiski atzītu vispārējās izglītības programmu īstenošana, izveides un darbības juridisko ietvaru, lai nodrošinātu vispārējās izglītības pieejamību ārvalstu un starptautisko organizāciju, it īpaši, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu, Eiropas Savienības institūciju, diplomātiskā un konsulārā dienestā nodarbināto personu ģimenes locekļiem (bērniem), tādējādi veicinot un sekmējot starptautisko sadarbību jautājumos, kas saistīti ar izglītību.

Pirmā privātā izglītības iestāde Latvijā, uz kuru var attiecināt apzīmējumu “starptautiskā skola”, ir izveidota 1992.gadā, kad tika nodibināta privātā izglītības iestāde “Latvijas Starptautiskā skola”. Skolas izveides mērķis bija nodrošināt iespēju iegūt vispārējo izglītību ārzemniekiem, kuri uzturas Latvijā kā ārvalstu diplomātu un citu ārvalstnieku ģimenes locekļiem. Lai nodrošinātu šis izglītības iestādes tiesības īstenot vispārējās izglītības programmu svešvalodā atbilstoši Starptautiskās izglītības padomes (Council of International Education) noteiktajiem starptautiskā bakalaurāta izglītības programmas standartiem 2003.gadā Latvijas valdība un ASV valdība parakstīja līgumu “Par Latvijas Starptautisko skolu”, kas noteica šīs skolas tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Latvijas izglītības sistēmu. Šo līgumu ratificēja Saeima un ASV Senāts, un tas stājās spēkā 2006.gadā.

Pakāpeniski, palielinoties Latvijas starptautiskās sadarbības apjomam un ārvalstu uzņēmumu un organizāciju un starptautisko organizāciju pārstāvniecību skaitam Latvijā, ir pieaudzis arī pieprasījums vispārējās izglītības iegūšanai svešvalodās, uzsvēra JKP.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju un Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošajiem datiem par starptautiskās izglītības piedāvājumu Latvijā 2019./2020.mācību gadā, visu līmeņu vispārējās izglītības programmas, ieskaitot pirmsskolas izglītības programmas, kurām ir saistība ar ārvalstīs vai starptautiskās organizācijās veidotu vispārējās izglītības saturu, īsteno sešas privātās izglītības iestādes. Pašlaik tajās ir licencētas arī Latvijas vispārējās izglītības programmas, tai skaitā, pirmsskolas izglītības programmas.

2018. gadā tika veiktas izmaiņas Izglītības likumā attiecībā uz izglītības ieguves valodu Latvijas vispārējās izglītības programmās. Kopsakarā ar šīm izmaiņām un attiecīgām izmainām Latvijas vispārējās izglītības standartos, tika vērtēta iespēja veikt grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, lai paredzētu nepieciešamos izņēmumus attiecībā uz starptautiskajām skolām. Ņemot vērā identificēto izņēmumu apjomu, kas būtu nepieciešams, kā arī pēc konsultācijām ar starptautisko skolu pārstāvjiem, JKP deputāti secināja, ka starptautiskajām skolām ir nepieciešams atsevišķs darbības juridiskais ietvars, lai noteiktu atbilstošo tiesisko regulējumu starptautisko skolu darbības nosacījumiem un šo skolu īstenoto starptautisko vispārējās izglītības programmu īstenošanai svešvalodās Latvijā.

Likumprojekta autori pārliecināti, ka starptautisko skolu un starptautiskās izglītības piedāvājums ir viens no ārvalstu investīciju un sekmīgas starptautiskās ekonomiskās un politiskas sadarbības priekšnoteikumiem valstī, jo nodrošina iespējas iegūt vispārējo izglītību, kas ir starptautiski atpazīstama, tiek iegūta starptautiskā vidē, un tajās īstenotais vispārējās izglītības saturs ir veidots atbilstoši šādu skolu primārās mērķgrupas, proti, ārzemnieku, kuri Latvijā uzturas uz laiku vai pastāvīgi, izglītības vajadzībām. Lai sekmētu šo skolu izglītojamo integrāciju Latvijā un viņu latviešu valodas prasmi, likumprojektā ir paredzēts, ka viens no priekšnoteikumiem, lai skola varētu īstenot starptautisku izglītības programmu, ir latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas apguve tās īstenotās starptautiskās izglītības programmas ietvaros integrēta Latvijas mācību priekšmeta veidā.

Likumprojektā ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt prasības starptautiskās skolas dibināšanai, reģistrācijai, tās darbības sākšanai, reorganizācijai, darbības apturēšanai un likvidēšanai, kārtību, kādā reģistrē un uztur aktuālo informāciju par starptautisko skolu Valsts izglītības informācijas sistēmā, nosaka nepieciešamo dokumentu kopumu dibināšanai un izglītības procesa nodrošināšanai, tostarp dokumentu par starptautiskās skolas pārvaldību un darbību, par īstenojamās starptautiskās izglītības programmas saturu. Tāpat valdībai būtu jānosaka Latvijas mācību priekšmeta vadlīnijas, kurās ietverti šo vadlīniju prasībām atbilstoši Latvijas mācību priekšmeta programmu paraugi visām starptautisko izglītības programmu pakāpēm, kā arī kārtību un kritērijus, kādā dienests izvērtē un apstiprina starptautiskās skolas izstrādāto Latvijas mācību priekšmeta programmu.

Paredzēts, ka Ministru kabinets arī noteiks starptautiskās izglītības pielīdzināšanas kārtību un atbilstību Latvijas vispārējās izglītības pakāpei un veidam, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadāmās informācijas saturu un kārtību, kādā starptautiskā skola ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par starptautiskas izglītības programmu, izglītojamajiem un pedagogiem.

Valdības pārziņā būtu arī noteikt kritērijus un kārtību, kādā aprēķina un finansē no valsts budžeta Latvijas mācību priekšmeta izmaksas (pedagogu darba samaksa, valsts sociālā apdrošināšanas obligātās iemaksas, mācību līdzekļu iegāde).

Likumprojektā ir paredzēti arī pārejas noteikumi, lai izglītības iestādes, kuras līdz likuma spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušās Izglītības iestāžu reģistrā un kuras atbilst likuma noteiktajām prasībām, veiktu izglītības programmu pārreģistrāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, norādot mācību valodas koda septīto ciparu 3 (Cita mācībvaloda), atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas izglītības klasifikāciju sestajam klasifikācijas līmenim, tādējādi norādītu uz to pāreju likumā paredzētajā starptautiskās skolas statusā.

Tāpat, likumprojekta pārejas noteikumos ir paredzēts pārejas periods, kura laikā šīs izglītības iestādes iesniedz visus likumā paredzētos dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lai nodrošinātu likumā paredzēto prasību izpildi starptautiskās skolas statusa iegūšanai.

Anastasija Tetarenko, LETA