Pāriet uz galveno saturu

Mūsdienīga pārvalde un sabiedrības līdzdalība

Mūsu vadītās pašvaldības prioritāte būs godīga, iekļaujoša un atklāta pārvaldība novadā, kuram ir vienota un unikāla identitāte. Ķekavas un Baldones novadu teritorijām apvienojoties, pašvaldības uzmanības lokā vienlīdz iekļausim novadniekus kā lauku apdzīvotajās vietās, tā arī pilsētās un apkaimēs. Izcelsim novada centru – Baložu, Ķekavas, Daugmales un Baldones kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī to nozīmi vienotas novada identitātes veidošanā.

Turpināsim darbu pie pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas, attīstot attālinātos pakalpojumus novadniekiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un novada viesiem. Izveidosim sociālajos tīklos viegli lietojamu  un mobilajās ierīcēs ērti pieejamu vienas pieturas pašvaldības pakalpojumu kontaktpunktu.

Rosināsim līdzdalībai un kopradei nevalstiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas, iedzīvotāju iniciatīvas grupas, it īpaši jauniešus, seniorus un sociāli visneaizsargātākos. Paplašināsim pašvaldības atbalstu novadnieku idejām un iniciatīvām – panāksim tām lielāku līdzdalības budžetu. Tam jābūt vismaz 1% apmērā no pašvaldības kopējā budžeta, un jābūt pieejamam atklātā un godīgā projektu konkursā. Veidosim novadnieku ideju banku, lai finansējums sasniegtu visus aktīvos novadniekus.

Ikdienā rūpēsimies par novadnieku atgriezenisko saiti ar pašvaldību, veicot aptaujas par sniegto pakalpojumu klāstu un pieejamību.

Skaidrosim sabiedrībai domes lēmumus, tādējādi audzējot uzticību pašvaldības darbam. Turpināsim strādāt atklāti un godīgi, ar stingru neiecietību pret korupciju un pašvaldības finanšu līdzekļu izsaimniekošanu. Pilnveidosim pašvaldības iekšējās kontroles sistēmu korupcijas risku novēršanai.

Veselības un sociālie pakalpojumi

COVID-19 pandēmijas seku novēršanas laikā īpaši svarīgi, lai ikvienam būtu pieejami nepieciešamie veselības un sociālie pakalpojumi. Sociālā atbalsta nodrošināšana un sociāli visneaizsargātāko iekļaušana būs mūsu vadītās pašvaldības prioritāte.

Pilnveidosim atbalsta sistēmu personām ar invaliditāti, iespējojot viņu neatkarīgu un pilnvērtīgu dzīvi, nodrošināsim asistenta pakalpojumus, rūpēsimies par vides pieejamību.

Strādājot ar sociāli visneaizsargātākajiem, piesaistīsim ES finansējumu un sociālo partneru kompetenci.

Dažādosim diagnostikas pakalpojumus un ārstu-speciālistu pieejamību novadā, atbalstīsim ģimenes ārstus. Rosināsim jauniešu brīvprātīgo darbu un sociālās uzņēmējdarbības iesaisti sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanā.

Daudzveidīgs kultūras un brīvā laika piedāvājums

Pašvaldības prioritātes  būs daudzveidīgs, pieejams, pašu novadnieku virzīts kultūras piedāvājums visām vecuma grupām, kā arī tūrisma, bibliotēku un muzeju attālināto pakalpojumu pilnveide, darbs ar jauniešiem, tostarp digitālais jaunatnes darbs.

Veicinot jauniešu iesaisti kultūras jomā, ar daudzpusīgu un iekļaujošu amatiermākslas kolektīvu skaitu stiprināsim viņu piederības sajūtu novadam. Popularizēsim iedibinātās folkloras tradīcijas un festivālus, gadatirgus un koncertus brīvdabas estrādēs.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem dažādosim jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem un senioriem. Rosināsim jauniešu kopradi pašu producētu kultūras pasākumu izveidošanai. Bagātināsim novada kultūras un tūrisma centru piedāvājumu, veidosim vienotu novada tūrisma redzējumu. It visur novadā, tostarp apkaimēs un lauku teritorijās, veicināsim pieejamu un drošu ūdensmalu attīstību un veidosim jaunas atpūtas iespējas pie ūdeņiem.

Atpazīstami sporta notikumi un aktīvās atpūtas iespējas

Pašvaldības prioritāte būs tautas sports un sporta infrastruktūras attīstība.

Sekojot novadnieku iniciatīvām, atbalstīsim tautas sportam nepieciešamās infrastruktūras izveidi, resursu un apmācību pieejamību visām vecuma grupām āra un iekštelpu fiziskajām aktivitātēm. Īpaši svarīgas ir novadnieku iniciatīvas ūdenssporta bāzes izveidei, ūdenstūrisma un airēšanas sporta attīstībai Sausajā Daugavā, un gludūdens airēšanas apmācību pieejamībai Ķekavas novada sporta skolā. Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas Misas upes attīrīšanā, ūdenstūrisma maršruta izstrādāšanā un laivošanas pieturpunktu izveidošanai Misas trasē, kā arī ziemas sporta veidu attīstībai – jāveido slēpošanas un slidošanas infrastruktūra.

Vairosim novada atpazīstamību ar ikgadējiem nacionālas nozīmes pasākumiem (piemēram, Ķekavas velobrauciens, gludūdens airēšanas sacensības “Sudrabgārņa kauss” Sausajā Daugavā) un atbalstīsim augsto sasniegumu sportistu dalību nacionāla mēroga un starptautiskās sacensībās. Ik gadu publiskosim novada pasākumu kalendāru. Izveidosim un labiekārtosim dabas takas pastaigām svaigā gaisā un aprīkosim tās ar āra vingrošanas laukumiem.

Kvalitatīva izglītība modernā vidē

Pašvaldības prioritāte būs plaša izglītības un mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana ikvienam, kā arī atbalsts skolēniem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai..

Rūpēsimies, lai novada izglītības iestādēs netrūktu pedagogu – 50% apmērā segsim neklātienes studiju maksu tiem jaunajiem skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri noteiktu laiku turpinās darbu pašvaldības iestādēs.

Atbalstīsim alternatīvās un digitālās izglītības attīstību, izmantojot ES fondu piesaisti Erasmus+ programmās. Veicināsim iekļaujošas un modernas izglītības pieejamību bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Rosināsim pašvaldības finansētu resursu – kopdarba telpu, tehnisko līdzekļu un prasmju pieejamību pieaugušo mūžizglītībai. It īpaši atbalstīsim senioru digitālo prasmju attīstību. Popularizēsim jauniešu līdzdalību patriotiskajās organizācijās – Jaunsardzē un skautu kustībā. Iespējosim un atbalstīsim jauniešu skolu pašpārvaldes.

Droša dzīve ērtā novadā

Pašvaldības prioritāte būs pieejama, droša un sakopta dzīves vide, pārdomāts teritorijas plānojums un harmoniska infrastruktūras attīstība.

Plānosim apkaimju un lauku teritoriju apbūves prioritātes un industriālo zonu attīstību tā, lai saglabātu pilsētvidei un lauku teritorijai raksturīgo ainavu. bet jaunu privātmāju apbūves rajonu attīstītāji investētu infrastruktūras pieejamībā, proti, nodrošinātu drošu piebraukšanu attīstības teritorijai, veidotu ceļu pārejas, kā arī pieejamas ūdensmalas un labiekārtotu dzīves vidi.

Būtiski uzlabosim pašvaldības ceļu infrastruktūru lauku teritorijās. Attīstot satiksmes infrastruktūru, nodrošināsim gājējiem un velobraucējiem drošus satiksmes risinājumus.  Labiekārtosim bērnu rotaļu laukumus un aktīvās atpūtas vietas ciemos, apkaimēs un novada centros.

Būvvaldes darbs nedrīkst būt šķērslis novada attīstībai un attīstības projektu īstenošanai!

Uzdosim reģionālajai pašvaldības policijai sadarbībā ar skolu un ģimeni izslēgt narkotisko vielu izplatību novada skolās. Slēgsim azartspēļu zāles.

Izveidosim iedzīvotājiem saprotamu un izsekojamu komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmu, turpināsim siltināt daudzdzīvokļu mājas un labiekārtot apkaimju sabiedriskā transporta pieturvietas. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām pietuvināsim iedzīvotājiem sabiedrisko pakalpojumu saņemšanas iespējas.

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību veidosim jaunus sabiedriskā transporta risinājumus un atvieglojumus senioriem.

Attīstīsim publiskās piekļuves vietas Daugavas un Sausās Daugavas ūdensmalām. Radīsim jaunu pieeju kā apdzīvoto vietu savienošanai, tā kultūras un sporta pasākumu apmeklējumam: izveidosim pieprasījuma virzītu transporta sistēmu “Atspole”.

Ekonomiski aktīvs novads ar radošām kopienām.

Pašvaldības prioritāte būs iekļaujošu, līdzdalīgu, aktīvu novadnieku kopienu izveide, kas to attīstības nolūkā stiprinātas ar mērķtiecīgiem finanšu instrumentiem.

Rosināsim ekonomisko izaugsmi, veidojot sadarbību ar novada komersantiem, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Veicināsim sociālo uzņēmējdarbību. Stiprināsim uzņēmēju savstarpējo sadarbību.

Aktīvi piesaistot ES finansējumu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai, uzlabosim investīciju vidi. Nodrošināsim pašvaldības telpas kopradei un ražošanai jaunajiem uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Izstrādāsim attīstības ieceri novada industriālā parka projektam.

Attīstīsim jaunas tirdzniecības vietas amatniekiem un mājražotājiem.

Lai atbalstītu attālināto nodarbinātību, veicināsim interneta un sakaru pārklājuma infrastruktūras attīstību novadā.

Vairosim darbavietas novadā. Palīdzēsim satikties darba meklētājam jaunietim un darba devējam.

Turpināsim tūrisma uzņēmējdarbības attīstību sadarbībā ar lauku partnerībām “Daugavkrasts” un “Ziedzeme”. Nodrošināsim, ka nepieaugs nekustamā īpašuma nodoklis. Mājokļiem ar vērtību līdz 100 000 euro nodoklis nav jāmaksā vispār! Samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ieguldīsim maksātāju apkaimes infrastruktūrā.