Pāriet uz galveno saturu

Дорогие женщины России!

Мы, бывшие узницы Мордовского политического лагеря, потрясены вероломным нападением России на Украину.

Наши сердца болят за русских и украинских солдат – фактически еще детей, гибнущих за великодержавные интересы Путина. Уже тысячи молодых людей погибли, не упев создать семьи, вы не увидите внуков, которые могли бы у вас быть. Мы плачем, когда видим убитую украинскую девочку. Мы плачем, когда видим убитых русских и украинских солдат.

В нашем лагере женщины из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и России жили вместе, боролись вместе, делили последний кусок хлеба. Все люди могут и должны жить в мире, бороться не за земли друг друга, а за лучшее будущее. Все люди – это чьи-то дети. Боритесь против агрессивной войны за будущее своих детей!

Татьяна Осипова (Ковалева), Лидия Доронина-Ласмане , Лагле Парек

– Татьяна Семёновна Осипова -Ковалева ( 15. 03. 1949. ) — бывшая советская диссидентка и правозащитник.

– Лидия Доронина-Ласмане (28.07.1925) – латвийский диссидент, участник анти- советского сопротивления во время оккупации Латвии. и кандидат на получение Нобелевской премии мира 2018 года .

– Лагле Парек (17.04.1941) — эстонская общественная и государственная деятельница. В советское время участник диссидентского движения.  В независимой Эстонии — министр внутренних дел (19921993).

**

Dārgās Krievijas sievietes!

Mēs, kā sievietes, un kā bijušās politieslodzītās padomju labošanas darbu nometnē Mordovijā, esam satriektas par nodevīgo Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Mūsu sirdis sāp par Krievijas un Ukrainas karavīriem – faktiski vēl bērniem, kuri šobrīd atdod savas dzīvības dēļ Vladimira Putina vēlmes atjaunot lielvaru.

Mēs raudam, kad ziņās redzam nogalinātos krievu un ukraiņu karavīrus. Jau vairāki tūkstoši jaunu cilvēku ir aizgājuši bojā, pat nepiedzīvojot un neizveidojot savas ģimenes.

Jūs, Krievijas sievietes, nekad neredzēsiet savus mazbērnus, kuri jums varēja būt.

Mēs raudam, kad ziņās redzam  mirušās ukraiņu meitenītes un citus nevainīgos Ukrainas civiliedzīvotājus, kurus turpina nogalināt Krievijas gaisa triecienos.

Mēs –  sievietes no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Krievijas nometnē dzīvojām kopā, cīnījāmies kopā, dalījām pēdējo maizes riecienu.

Visi cilvēki var un tiem jādzīvo mierā, lai kopā izveidotu labāku nākotni, nevis jācīnās tādēļ, ka kāds grib savai kaimiņu tautai atņemt tās zemi.

Visi cilvēki ir kādu vecāku bērni. Krievijas sievietes! Mēs jums lūdzam!

Izsakieties skaļi un vienotā balsī! Cīnieties pret šo agresīvo karu; par jūsu un mūsu bērnu nākotni pasaulē, kurā, cerams, kādreiz beidzot valdīs miers!

Tatiana Osipova (Kovaleva), Lidija Lasmane-Doroņina, Lagle Parek

– Tatjana Osipova-Kovaļeva (15. 03. 1949. ) – bijusī padomju disidente Krievijā un cilvēktiesību aktīviste.- Lidija Doroņina-Lasmane (28.07.1925.) – Latvijas disidente un pretpadomju pretošanās dalībniece Latvijas okupācijas laikā, 2018. gada Nobela Miera prēmijas kandidāte.- Lagle Parek (17.04.1941.) – Igaunijas sabiedriskā un valsts aktīviste. Padomju laika disidentu kustības dalībniece, neatkarīgās Igaunijas Republikas – iekšlietu ministre (1992-1993).

**

Dear Women of Russia!

We, former inmates of the Mordovian political labor camp are shocked by Russia’s treacherous attack on Ukraine.

Our hearts ache for Russian and Ukrainian soldiers, who are virtually still children,  dying for Putin’s great-power interests. Already thousands of young people have been killed who have not managed to create families; you will not see the grandchildren you could have had. We weep when we see a little Ukrainian girl killed. We weep when we see Russian and Ukrainian soldiers killed.

In our labor camp, women from Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, and Russia lived together, struggled together, and shared their last piece of bread. All people can and should live in peace, and fight each other not for lands, but for a better future. All people are someone’s children. Fight against the aggressive war for the future of your children!

Tatiana Osipova (Koveleva), Lidiya Doronina-Lasmane, Lagle Parek

– Tatiana Osipova-Kovaleva (March 15, 1949) – former Soviet dissident in Russia and human rights activist.- Lidija Doronina -Lasmane (July 28, 1925) – Latvian dissident and participant in the anti-Soviet resistance during the occupation of Latvia, candidate for the 2018 Nobel Peace Prize.- Lagle Parek (April 17, 1941) – Estonian public and state activist. Member of the Soviet-era dissident movement, Minister of the Interior of the Independent Republic of Estonia (1992-1993).

**

Liebe Frauen Russlands!

Wir, die ehemaligen politischen Gefangenen aus dem Lager in Mordwinien, sind tief betrübt über den glaubenszerstörenden Angriff Russlands auf die Ukraine. Unsere Herzen bluten mit den russischen und ukrainischen Soldaten, die eigentlich noch Kinder sind und heute ihr Leben geben müssen für die Großmachtinteressen Putins. Schon mehr als eintausend junger Menschen sind gestorben, ohne je die Möglichkeit gehabt zu haben, ihre eigene Familie zu gründen. Ihr werdet niemals Eure Enkel sehen, die ihr hättet haben können. Wir weinen, wenn wir das getötete ukrainische Mädchen sehen. Wir weinen, wenn wir die getöteten russischen und ukrainischen Soldaten sehen.

Wir – Frauen aus Estland, Lettland, Litauen, der Ukraine und Russland, lebten im Lager zusammen, kämpften zusammen, teilten die letzte Scheibe Brot miteinander. Alle Menschen können und sollten friedlich miteinander leben; anstatt zu kämpfen, um einander Land wegzunehmen, sollten wir für eine bessere Zukunft kämpfen. Jeder Mensch ist jemandes Anderen Kind. Lasst uns kämpfen gegen diesen Angriffskrieg, lasst uns kämpfen für die Zukunft unserer Kinder!

Tatiana Osipova (Kovalova), Lidiya Doronina-Lasmane, Lagle Parek

– Tatiana Osipova-Kovaleva (15. März 1949) – ehemalige sowjetische Dissidentin in Russland und Menschenrechtsaktivistin.- Lidija Doroņina-Lasmane (28. Juli 1925) – lettische Dissidentin und Teilnehmerin des antisowjetischen Widerstands während der Besetzung Lettlands, Kandidatin für den Friedensnobelpreis 2018.- Lagle Parek (17. April 1941) – Estnischer öffentlicher und staatlicher Aktivist. Mitglied der Dissidentenbewegung aus der Sowjetzeit, Innenminister der Unabhängigen Republik Estland (1992-1993).

**

Déclaration d’anciens prisonniers politiques russes

Chères femmes de Russie !

Nous, anciens détenus du camp de travail politique de Mordovie, sommes choqués par l’attaque perfide de la Russie contre l’Ukraine.

Nos cœurs souffrent pour les soldats russes et ukrainiens, qui sont pratiquement encore des enfants, mourants pour les intérêts de la grande puissance de Poutine.  Déjà des milliers de jeunes ont été tués qui n’ont pas réussi à créer des familles ;  vous ne verrez pas les petits-enfants que vous auriez pu avoir.  On pleure quand on voit une petite Ukrainienne tuée.  Nous pleurons quand nous voyons des soldats russes et ukrainiens tués.

Dans notre camp de travail, des femmes d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, d’Ukraine et de Russie vivaient ensemble, luttaient ensemble et partageaient leur dernier morceau de pain.  Tous les peuples peuvent et doivent vivre en paix et se battre non pas pour des terres, mais pour un avenir meilleur.  Nous sommes tous les enfants de quelqu’un. Luttez contre la guerre d’agression pour l’avenir de vos enfants !

Tatiana Osipova (Kovalova), Lidiya Doronina-Lasmane, Lagle Parek

– Tatiana Osipova-Kovaleva (15 mars 1949) – ancienne dissidente soviétique en Russie et militante des droits de l’homme.- Lidija Doroņina-Lasmane (28 juillet 1925) – Dissidente lettone et participante à la résistance anti-soviétique pendant l’occupation de la Lettonie, candidate au prix Nobel de la paix 2018.- Lagle Parek (17 avril 1941) – Militant public et étatique estonien. Membre du mouvement dissident de l’époque soviétique, ministre de l’Intérieur de la République indépendante d’Estonie (1992-1993).